Balík aplikácií určený pre podporu technologických a logistických procesov v montážnych závodoch.

Programové moduly pre

Balík aplikácií určený pre podporu technologických a logistických procesov v montážnych závodoch
 • technické a výrobné informácie
 • základná a JiT dispozícia
 • technologické postupy a časovú analýzu

Charakteristika programových modulov

Charakteristika programových modulov Technické informácie

Technické informácie pre prípravu výroby

Vo fáze prípravy, nábehu výroby nového typu auta a prípravy technických zmien počas výroby sa používajú základné údaje pre zostavovanie auta špecifické pre daný závod.

Vývojové kusovníky - modul pre výpočet a klient pre zobrazenie vzorových výrobných zákazok z výrobného zadania a technických údajov.

Technická príprava výroby - technické údaje pre prípravu a prezentovanie výrobných postupov.

AČH - aplikácia pre analýzu časového hospodárstva, zostavovanie úkonov.

Technologické postupy - aplikácia pre zostavovanie operácií nad dielmi do taktov podľa výrobných celkov, pracovné postupy

Umiestnenie dielov - výpočet zoradenia dielov podľa technologických postupov ako príprava pre prognózu spotreby dielov.

Tovarové koše - aplikácia pre umiestňovanie dielov v technologických postupoch do tovarových košov pre použitie v montáži.

Príprava rozpočtu výroby

Finančné kusovníky - aplikácia pre finančných pracovníkov pre zostavenie zdroja údajov a výpočet vzorových kusovníkov podľa umelej zákazky a technických informácií pre rozpočet.

Logistika a dispozícia

Správy pre dodávateľa - spracovanie požiadaviek na dodávky závodu v predstihu od týždňov po dni, klienstká aplikácia pre prezentáciu požiadaviek podľa výberových kritérií.

Dispozičné informácie - spracovanie informácií o disponentskom nastavení použitia dielov pre zákazky.

Dispozičné kusovníky - prepočítavanie kusovníkov pre výrobné zákazky podľa aktuálnych zmien v zadaní výroby a dispozičných informácii.

Prognóza spotreby - upresňovanie plánu zákazok do výroby podľa stanovených limitov, denná presná kumulatívna predpoveď spotreby dielov podľa aktuálneho stavu zákazok vo výrobe k stanovenej hodine a podľa denného stavu dispozičných kusovníkov, výpočet kumulatívneho objemu nehotovej výroby, výpočet kumulatívneho objemu hotovej výroby a jeho kumulovanie k stavu od poslednej inventúry.

Modulové kusovníky - výpočet modulových kusovníkov, generovanie pohybových súborov a klientská aplikácia pre prezentovanie modulových kusovníkov.

JiT prognóza - výpočet kumulatívnych prognóz podľa rozhodujúcich kontrolných bodov vo výrobe pre JiT, klientská aplikácia pre prezentáciu výsledkov s výberovými kritériami

Priebežné výrobné informácie

Disponent má k dispozícii podporné moduly pre lepšiu online orientáciu vo výrobe z jeho pohľadu. Tieto informácie má doplnené o denné kumulatívne prehľady. Na základe svojho poverenia ovplyvňuje budúcu výrobu prostredníctvom klientskej aplikácie pre úpravu dielových informácií.

Dispozičná prezentácia - aplikácia pre zobrazovanie priebežných informácií o výrobe zákazok, prezentácia nastavení dispo informácií podľa výberových kritérií, prezentácia kusovníkov a modulových kusovníkov, nastavovanie limitov pre plánovanie zákazok do výroby, prezentácia a tlač zostavy plánovania zákazok, prognózy spotreby, nehotovej a hotovej výroby.

Sledovanie chýb - aplikácia s využitím mobilného zariadenia pre zaznamenávanie informácii z výroby o kvalite zákazky.

Šrotovanie - aplikácia pre zaznamenávanie dielov určených na vyradenie.

Výkazy výroby

Programové moduly pre predspracovanie údajov do uzávierok s využitím úzko špecializovaných algoritmov tam, kde všeobecné algoritmy iných produktov by viedli k časovému nezvládnutiu objemu údajov.

Colné spracovanie - aplikácia pre zhrnutie výroby pre colné vybavenie v týždennom režime.

Nehotová výroba - veľkoobjemový kumulatívny algoritmus na určenie stavu nehotovej výroby k stanovenému termínu, export údajov pre colný systém.

Mesačný výdaj - aplikácia pre kumulovanie mesačného výdaja (špecializovaný algoritmus pre veľké objemy údajov) a export kumulatívneho výsledku pre spracovanie v SAP.

Monitorovanie a správa prostriedkov

Monitor - aplikácia pre operátorskú službu na vykonávanie dozoru nad časovo riadenými úlohami, záznam stavov časovo riadených úloh.

rvs® - prenos súborov riadený protokolom ODETTE FTP

Systém rvs® (skratka z nemeckého Rechner–Verbund–System) je komfortný a spoľahlivý produkt pre prenos súborov a tým i pre elektronickú výmenu obchodných informácií.

rvs® prenáša štandardizované správy podľa doporučení ODETTE, EDIFACT alebo VDA, správy podľa vášho vlastného formátu i binárne dáta (CAD súbory, programy a pod.). rvs® používa pre dátový prenos protokol ODETTE File Transfer Protocol, používaný najmä pre zabezpečené prenosy v európskom automobilovom priemysle. rvs pracuje primárne pod operačným systémom Windows ale je k dispozícii aj verzia pre OS Unix.

rvsXP - Prenos súborov pre PC založený na ODETTE FTP

Prenosové a sieťové protokoly použité v rvs:

rvs pre bezpečný prenos dát používa protokol ODETTE File Transfer Protocol podľa doporučenia VDA 4914/2 (OFTP). RvsXP pritom používa tieto sieťové protokoly:

 • TCP/IP
 • ISDN a X.25 native
 • SNA LU6.2.

Vlastnosti rvs:

 • spoľahlivá elektronická výmena dát s Vašimi EDI partnermi a medzi Vašimi podnikmi
 • dohliadanie nad programami, nad sieťou a nad vlastnou databázou pomocou centrálneho monitoru
 • prenos dát na pozadí bez zásahu užívateľa
 • routing, smerovanie dát cez určené partnerské stanice
 • nastaviteľný automatický príjem súborov a ich spracovaní
 • nastaviteľné automatické odosielanie súborov
 • možnosť editovania úloh pre spracovanie súboru
 • prístup k systému pomocou dialogového a operátorského rozhrania
 • spojenie s aplikáciami pomocou dávkového a programového rozhrania
 • logovanie prenosov s automatickým archivovaním logov po dosiahnutí stanovenej veľkosti
 • odolnosť proti narušeniu a neoprávnenému prístupu zvonku
 • oddelenie aplikácií od komunikačných častí
 • použitie OFTP možností (verzia protokolu, zabezpečenie spojenia heslami, kompresie súborov, konverzie ASCII-EBCDIC, nastavenie verzie OFTP, virtuálne mená súborov)
 • automatické pokusy o zopakovanie prerušeného prenosu od miesta prerušenia
 • nastaviteľné automatické potvrdenie príjmu (EERP)
 • rozšíriteľnosť rvs verzie podľa počtu partnerských staníc (verzie Light / Classic)

rvs - stiahni a testuj

rvsXP

rvsEVO


Pre bližšie informácie, ako získať dočasný testovací kľúč na produkt, kontaktujte spirit@spirit.sk.

glate - univerzálny konvertor EDI správ

Systém glate (skratka Gedas transLATE) je produkt pre Windows prostredie pre konverziu prijatých EDI správ ODETTE, EDIFACT alebo VDA do databázových tabuliek (dBASE, MS ACCESS, MS SQL Server, Oracle) a pre vytváranie a štart rvs prenosu EDI správ (ODETTE, EDIFACT, VDA) z dát uložených v databázových tabuľkách.

Vlastnosti glate:

 • modulárne zostavenie Glate riešenia podľa požadovaných formátov správ
 • rozšíriteľnosť spracovania o nové formáty správ
 • súčinnosť s OFTP prenosovým produktom rvs
 • monitorovanie spracovania správy v protokole
 • uloženie správ prijatých a odoslaných v databáze
 • konfigurovanie úloh pre príjem a odoslanie (Windows skripty s volaním rutín systému glate)
 • široká paleta konvertorov správ po príjme a pred odoslaním (LAB, FAB, DELFOR, DELINS, INVOIC, DELJIT, DESADV, INVRPT ...) podľa noriem EDIFACT a VDA
 • modifikovateľnosť definičných tabuliek konvertorov, napr. podľa špecifických požiadaviek v danom koncerne, (VW, GM, Volvo, ...)

rvs ENGDAT – produkt pre projekčné kancelárie

rvs ENGDAT je softwareový produkt spoločnosti T- Systems, určený na organizovanie obehu a distribúciu výkresovej dokumentácie v konštrukčnej kancelárii. Je to nadstavba nad rvs prenosovým (OFTP) produktom. Prenos súborov a ich sprievodiek je realizovaný systémom rvs.
Vzdialení partneri si okrem výkresovej dokumentácie vymieňajú sprievodky vo formáte ENGDAT. Takáto sprievodka obsahuje informacie popisujúce prenášané súbory, spôsob ich použitia, informácie o partneroch, ktorí si súbory vymieňajú. Formát je určený združením ODETTE – EDIFACT.

rvs ENGDAT – produkt pre projekčné kancelárie

Aplikácia gENGDAT je verzia ENGDAT založená na produkte glate, určená na skonvertovanie prijatých sprievodiek a ich uloženie do databázy za účelom prezerania ich obsahu programom glate viewer. Na účely zostavenia a odoslania sprievodky k CAD výkresu je určený program glate editor s konvertorom.

Referencie

FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o.
CCS - Cargo Custom Service, s.r.o.
SaarGummi Slovakia s.r.o.
Heiland s.r.o
HTP Slovakia s.r.o
JOHNSON CONTROLS s.r.o
Küster - automobilová technika s.r.o.
Logman - Považan a.s.
Magna s.r.o
Jasplastik automotive s.r.o.
Thermoplastik s.r.o.
Matador a.s.
Polimoon s.r.o
Duvenbeck Slovensko spol. s r.o.
ŠKODA AUTO Slovensko
Slávia TOOLS a.s.
Tower Automotive
TESLA Stropkov
Služba VD Nitra
Viena International s.r.o.
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.
Fagor Ederlan Slovensko a.s.
Železiarne Podbrezová a.s.

a mnoho ďalších...

Logistika a EDI pre automobilový priemysel

Produkty

Odette Czech Republic Naše akvárium Microsoft Certified Partner